ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

મસાલા પાકોની ઉત્પાદકતા વધારવી

મસાલા પાકો-સીડ સ્પાઇસીસ-જીરુ, વરિયાળી અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ જેમકે આદુ, હળદર વગેરે

અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
૧. મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૦.૩૦ લાખ/હે.
 • ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૨,૦૦૦/હે
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ. ૧૫,૦૦૦ / હેકટર
 • લાભાર્થી દીઠ ૪.૦ હે. ની મર્યાદામાં
   
 • પ્લાન્ટીગ મટેરીયલ અને IPM / INM ઇનપુટ ખર્ચ માટે જ સહાય આપવાની રહેશે
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫% જયારે TSP વિસ્તારમાં તેમજ અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫% પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation