ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

બિયારણ ઉત્પાદન, ધરુ ઉત્પાદન અને ફળ રોપ ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા સુધારવા માટેના કાર્યક્રમ

હાઈટેક નર્સરી (૪ હે)ની સ્થાપના કરવા માટેના લાભ વિશે જાણો

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
હાઇટેક નર્સરી (૪ હે)
 • યુનિટ કોસ્ટ - મહત્તમ રૂ.૨૫.૦૦ લાખ / હે.
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦ % વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ / નર્સરી,
 • ખાનગી ક્ષેત્રે માટે ખર્ચના ૪૦% કે રૂ. ૪૦.૦૦ લાખ/ નર્સરીની મર્યાદામાં
 • ઓછામાં ઓછા ૫૦૦૦૦ રોપા / હેક્ટર તૈયાર કરવાના રહેશે.
 • ખાતાદીઠ એક જ વાર
 
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ આધારીત ફેંસીગ, માતૃ છોડ પ્લોટ, મૂળકાંડ પ્લોટ, નેટહાઉસ, પીયતની સગવડ, હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ, હાર્ડનીંગ યુનિટ, પમ્પ હાઉસ, સ્ટીમ સ્ટરીલાઇઝેશન, જમીન સોલોરાઇઝેશન વિગેરે સમાવેશ કરવાનો રહેશે.
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ ખાનગી સંસ્થાઓ માટે બેંક ધીરાણ આધારિત
 • NHB દ્વારા નર્સરીનું એક્રિડીએશન કરાવવાનું રહેશે.
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩, ૧૪

નાની નર્સરી (૧ હે.) ની સ્થાપના કરવા માટેના લાભ વિશે જાણો

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
૨. નાની નર્સરી (૧ હે. સુધી)
 • યુનિટ કોસ્ટ - મહત્તમ રૂ.૧૫.૦૦ લાખ /હે.
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦% વધુમાં વધુ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ પ્રતિ હે.,
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ખર્ચના ૫૦% કે રૂ. ૭.૫૦ લાખ પ્રતિ હે. ની મર્યાદામાં
 • જ્યારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૬૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧૧.૨૫ લાખ ની મર્યાદામાં સહાય
 • ઓછામાં ઓછા ૨૫૦૦૦ રોપા / હેક્ટર તૈયાર કરવાના રહેશે
 • ખાતાદીઠ એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ આધારીત ફેંસીગ, માતૃ છોડ પ્લોટ, મૂળકાંડ પ્લોટ, નેટહાઉસ, પીયતની સગવડ, હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ, હાર્ડનીંગ યુનિટ, પમ્પ હાઉસ, સ્ટીમ સ્ટરીલાઇઝેશન, જમીન સોલોરાઇઝેશન વિગેરે સમાવેશ કરવાનો રહેશે.
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ ખાનગી સંસ્થાઓ માટે બેંક ધીરાણ આધારિત
 • NHB દ્વારા નર્સરીનું એક્રીડીટેશન કરાવવાનું રહેશે.
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪

નર્સરીની માળખાગત સુવિધા સુધારવા માટેના લાભ વિશે જાણો

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
નર્સરીની માળખાગત સુવિધા સુધારવા
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦% વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ / નર્સરી
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ખર્ચના ૪૦% કે રૂ. ૫.૦૦ લાખ / નર્સરીની મર્યાદામાં
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ આધારીત NHB દ્વારા એક્રિડીએશન કરાવવાનું રહેશે.
 • ફ્ક્ત એક જ વાર
 • વધુમાં વધુ ૪ હે. સુધી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪

નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપના માટેના લાભ વિશે જાણો

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપના
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦% વધુમાં વધુ રૂ. ૨૫૦.૦૦ લાખ / એકમ
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ખર્ચના ૪૦% કે રૂ.૧૦૦.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમની મર્યાદામાં
 • જ્યારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૬૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૧૬૨.૫ લાખ ની મર્યાદામાં સહાય
 • ઓછામાં ઓછા ૨૫ લાખ રોપા /વર્ષ તૈયાર કરવાના રહેશે.
 • ફ્ક્ત એક જ વાર
 • DBT એક્રીડીટેશનના માન્ય ધોરણો મુજબ યુનિટ ઉભુ કરી માન્યતા મેળવવાની રહેશે.
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ ખાનગી સંસ્થાઓ માટે બેંક ધીરાણ આધારિત
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪

ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેધનીંગ કરવા માટેના લાભ વિશે જાણો

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેધનીંગ
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ / યુનિટ
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦% વધુમાં વધુ રૂ. ૨૦.00 લાખ/એકમ
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ખર્ચના ૫૦% કે રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમની મર્યાદામાં સહાય
 • જ્યારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૧૫.૦૦/- લાખ ની મર્યાદામાં સહાય
 • ફ્ક્ત એક જ વાર
 • DBT દ્વારા એક્રીડીટેશન કરાવવાનું રહેશે.
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ ખાનગી સંસ્થાઓ માટે બેંક ધીરાણ આધારિત
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪

શાકભાજી બીજ ઉત્પાદન અને ડીસ્ટ્રીબ્યુશન

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ યોજનાનું નામ
અ) ઓપન પોલીનેટેડ ક્રોપ્સ
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૩૫૦૦૦/ હે.
 • જાહેરક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦%
 • ખાનગીક્ષેત્રે સામાન્ય વિસ્તાર માટે ખર્ચના ૩૫%, જ્યારે TSP વિસ્તાર માટે ખર્ચના ૫૦%
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૫ હે. ની મર્યાદામાં
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ક્રેડીંટ લીંકડ બેક એન્‍ડેડ સબસીડી સ્વરૂપે સહાય.
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
બ) હાઇબ્રીડ સીડસ
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ. ૧.૫૦ લાખ/હે.
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦%
 • ખાનગીક્ષેત્રે સામાન્ય વિસ્તાર માટે ખર્ચના ૩૫%, જ્યારે TSP વિસ્તાર માટે ખર્ચના ૫૦%
 • ૫ હેક્ટરની મર્યાદામાં
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૫.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ક્રેડીંટ લીંકડ બેક એન્‍ડેડ સબસીડી સ્વરૂપે સહાય.
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪

પ્લાટીંગ મટેરીયલની આયાત કરવા માટેની સહાય

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ
પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ આયાત કરવા માટે
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ
 • ખર્ચના ૧૦૦ %, રાજય સરકાર / પી.એસ.યુ. માટે
 • ફ્ક્ત એક જ વાર
પ્રોજેક્ટ બેઇઝ કામગીરી

બીજ માળખાકીય સવલત ઊભી કરવા માટેની સહાય

ઘટકનું નામ સહાયનું ધોરણ રિમાર્ક્સ
બીજ માળખાકીય સવલત ઊભી કરવી
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ
 • જાહેર ક્ષેત્રે ખર્ચના ૧૦૦%
 • ખાનગી ક્ષેત્રે ખર્ચના ૫૦%
 • ફ્ક્ત એક જ વાર
 
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ કામગીરી, (હેન્ડલીંગ, પ્રોસેસીંગ, પેકીંગ, સ્ટોરેજ વિગેરે માટે બીજનો વાવેતર સામગ્રી તરીકે બાગાયત પાકોની ખેતી માટેના ઉપયોગ અન્‍વયે.) ક્રેડીંટ લીંકડ બેંક એન્‍ડેડ સબસીડી સ્વરૂપે
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા સહાય
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation