સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

Director Of Horticulture Department, Government of Gujarat website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Various Screen Readers to choose from

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Web any where http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation