માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમાંક પ્રકરણ નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
પ્રકરણ ૧ પ્રસ્તાવના Download Pdf(52KB)
પ્રકરણ ૨ સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો Download Pdf(870 KB)
પ્રકરણ ૩ (નિયમ સંગ્રહ -ર) અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Download Pdf(160KB)
પ્રકરણ ૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩) કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો Download Pdf(48KB)
પ્રકરણ ૫ (નિયમ સંગ્રહ ૪) નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્શ અથવા તો જનપ્રધિનિત્વિ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત Download Pdf(44KB)
પ્રકરણ ૬ (નિયમસંગ્રહ -પ) જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક Download Pdf(48KB)
પ્રકરણ ૭ (નિયમ સંગ્રહ -૭) બાગાયત ખાતાના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક Download Pdf(46KB)
પ્રકરણ ૮ (નિયમસંગ્રહ -૭) સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદદો અને અન્ય વિગતો Download Pdf(0.98 MB)
પ્રકરણ ૯ નિર્ણય લેવાની પ્રકિ્યામાં અનુસરવાની કાર્યપઘ્ધતિ Download Pdf(56KB)
૧૦ પ્રકરણ ૧૦ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી - પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) Download Pdf(82KB)
૧૧ પ્રકરણ ૧૧ (નિયમસંગ્રહ -૧૦) વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણું Download Pdf(339 KB)
૧ર પ્રકરણ ૧૨ (નિયમસંગ્રહ -૧૧) પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર Download Pdf(546 KB)
૧૩ પ્રકરણ ૧૩ બાગાયત ખાતાના સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ Download Pdf(24 MB)
૧૪ પ્રકરણ ૧૪ (નિયમસંગ્રહ - ૧૩) તેણે આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકળત મેળવનારની વિગતો Download Pdf(44KB)
૧પ પ્રકરણ ૧૫ (નિયમસંગ્રહ - ૧૪) કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલાં ધોરણો Download Pdf(44KB)
૧૬ પ્રકરણ ૧૬ (નિયમસંગ્રહ - ૧પ) વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી. Download Pdf(44KB)
૧૭ પ્રકરણ ૧૭ (નિયમસંગ્રહ - ૧૬) માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો Download Pdf(44KB)
૧૮ પ્રકરણ ૧૮ (નિયમસંગ્રહ - ૧૭) અન્ય ઉપયોગી માહિતી Download Pdf(261KB)
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation