પ્રાદેશિક જિલ્લા કચેરી

પ્રાદેશિક વડાની કચેરી

અધિકારી નું નામ. હોદ્દો મો. નંબર ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, વડોદરા વિભાગ, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એસ.એસ. ગાંવિત સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૭૧૦૨૪૭૫ ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૭૧૪૭૧૩૭૦૭ ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાજકોટ વિભાગ, જિલ્લા સેવા સદન નં. ૨, ૫ મો માળ, બ્લૉક નં. ૭, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ.
શ્રી સી.એમ.પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૯૯૨૪૯૩૫૮૮૦ ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in
શ્રી આર.એચ.લાડાણી નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૯૨૪૭૮૧૭૪૭ ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in

જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ

અધિકારીનું નામ હોદ્દો મો. નંબર ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કૃષિ‍ ભવન, બીજો માળ, પાલડી,અમદાવાદ.
શ્રી જે.આર.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૭૨૫૩૪૬૬૪ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ ddh.ahmedabad@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે,આણંદ.
ડો.એસ.એસ.પિલ્લાઈ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૭૧૪૭૧૩૭૦૭ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ ddhanandhorti@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સરદાર પટેલ ભવન, ડી-બ્લૉક, ભોંય તળિયે, રૂમ નં. ૪-૫,નડિયાદ. જિ. ખેડા.
ર્ડા.જે.એમ.તુવાર નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૦૯૯૯૫૦૩૬૩ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૨૪ ૦૨૬૮-૨૫૬૧૪૫૦ ddhkheda@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૭૧૪૭૧૩૭૦૭ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૫૩ ૦૨૬૫-૨૪૧૫૭૯૬ ddhvadodara@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સોન તલાવડી , ગુજરાત ગેસ કંપની ની સામે, ભોલાવ,ભરૂચ.
શ્રી જે.એચ.પારેખ ઇ.ચા.નાયબ બાગાયત નિયામક. ૮૪૯૦૦૯૧૪૨૩ ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ adhbharuch@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૧૬,રાજપીપીળા. જિ. નર્મદા.
શ્રી. એન.વી. પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૭૮૭૪૨૩૭૮૯૬ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ ddhnarmada@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બાગાયત ભવન, ઓલપાડી મહોલ્લાની સામે, અઠવા લાઈન્‍સ, લાલ બંગલા,સુરત.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૮૨૫૬૭૫૮૯૯ ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૮ ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૯ ddhsurat@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,પહેલો માળ,વ્યારા. જિ. તાપી.
શ્રી એન.એન. પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૯૧૪૩૫૦૭ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ddhtapi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,જિલ્લા સેવા સદન-૧, પહેલો માળ, પશ્ચિમ વિભાગ,વલસાડ .
શ્રી સી.જી.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૪૨૮૦૬૪૯૫૪ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ ddhvalsad@yahoo.com
મદદનીશ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેતીવાડી કમ્‍પાઉન્‍ડ, સરદાર બજાર ચાર રસ્તા,આહવા. જિ. ડાંગ.
શ્રી ટી.એમ. ગામીત મદદનીશ બાગાયત નિયામક. ૯૯૨૫૧૪૪૫૭૯ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ adhdang73@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા તિજોરી કચેરી પાસે, મોટા બજાર ગેટ પાછળ, પાણીની ટાંકી પાસે,નવસારી.
કુ. કે.ડી.પટેલ ઇ.ચા.નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૫૫૮૦૨૩૯૮૦ ૦૨૬૩૭-૨૮૧૮૫૮ ૦૨૬૩૭-૨૫૭૧૪૩ ddh.navsari@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં. ૨૩૩, છાપરી,દાહોદ.
શ્રી એચ. બી. પારેખ નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૭૧૪૭૧૩૭૦૭ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ dahod.ddh@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૨, બીજા માળે, રૂમ નં. ૯ થી ૧૨,ગોધરા. જિ. પંચમહાલ.
શ્રી એચ.એમ.પરમાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૮૨૪૪૯૩૭૦૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ ddhgodhara@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બ્લૉક નં. ૩૩૫/૩૩૬, તિરૂપતી માર્કેટ, ત્રીજો માળ, બગવાડા દરવાજા પાસે,પાટણ.
શ્રી એમ.બી. ગાલવાડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૯૨૪૫૫૩૩૪૧ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ dydir-bag-pat @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં.૧૪-૧૫, જોરાવર પેલેસ પાસે,પાલનપુર. જિ. બનાસકાંઠા.
શ્રી જે.બી.સુથાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૯૦૯૯૭૨૯૩૯ ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ ddhhortibk@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં. ૧, રૂમ નં. એસ-૨, બીજો માળ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા.
ર્ડા. બી.પી.રાઠોડ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૬૦૪૮૯૯૧ ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૫૨૨ dydir-bag-meh @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, સી-બ્લૉક, ભોંયતળીયે,હિંમતનગર. જિ. સાબરકાંઠા.
શ્રી ડી. એમ. પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૯૯૮૬૫૨૧૬૪ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ ddhhmt@yahoo.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સહયોગ સંકુલ, સી-બ્લોક, પાંચમો માળ, સેક્ટર-૧૧ ,ગાંધીનગર.
શ્રી ડી.જે.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૭૦૦૦૪૨૨ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ dydir-bag-gnr @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન નં.૨, રૂમ નં. ૨૦, પ્રથમ માળ, સાંદિપની રોડ, જી.આઈ.ડી.સી.,પોરબંદર.
શ્રી આર.કે.બોધરા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૪૨૯૪૭૩૨૨૪ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ddhpor@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,જામનગર, જિલ્લા સેવા સદન-૪, પ્રથમ માળ, રૂમ નં. ૪૬ થી ૪૯, રાજપાર્ક , જામનગર
શ્રી સી.ઓ.લશ્કરી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૮૨૪૫૦૧૦૩૨ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,રાજકોટ, જિલ્લા સેવા સદન-૩, બ્લોક નં. ૩, બીજો માળ, રીડ ક્લબ, રાજકોટ
શ્રી આર.એચ.લાડાણી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૯૨૪૭૮૧૭૪૭ ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ ddhrajkot@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લૉક નં. સી/૨૦૭, ખેરાળી રોડ,સુરેન્‍દ્રનગર.
શ્રી વી.ડી. કાલરીયા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૭૦૯૬૯૩૮૯૪૪ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ surendranagarddh@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ટેકનિકલ સ્કૂલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, નવાપરા,ભાવનગર.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૭૪૪૭૭૯૮ ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ ddhbhavnagar@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નીલમ બાગ,જૂનાગઢ.
શ્રી એચ.સી.ઉસદડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૭૧૨૭૧૨૦૬૯ ૦૨૮૫-૨૬૩૫૦૧૯ ૦૨૮૫-૨૬૩૫૫૨૫ ddhjunagadh@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, બ્લૉક નં. ૩૨૦,ભુજ. જિ. કચ્છ.
ર્ડા. એફ.કે.મોઢ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૮૭૯૬૧૧૨૦૪ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,‘બાગાયત ભવન’, ચક્કરગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં,અમરેલી.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૪૨૭૪૪૭૭૯૮ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ddhamreli@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,મ.ખે.નિ.શ્રીની કચેરી, પેટા વિભાગ, લુણાવાડા, સીડફાર્મ વરઘરી રોડ, લુણાવાડા, જિ-મહીસાગર
ડૉ. જે.એમ.તુવાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૯૦૯૯૯૫૦૩૬૩ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ddhmahisagar@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,સી-૫, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપુર
શ્રી કે.એ.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૮૨૫૫૧૩૯૫૨ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ddhchhotaudepur@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સી-બ્લોક, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મોડાસા, જિ- અરવલ્લી
શ્રી જે.કે.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૪૨૭૪૮૫૨૮૨ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ddharvalli10@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, પ્રથમ માળ, ભોજનાલય ઉપર, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતી, શનાળા રોડ,મોરબી
શ્રી આર.એચ.લાડાણી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૯૨૪૭૮૧૭૪૭ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ddhmorbi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,દેવભૂમિ – ધ્વારકા, બીજો માળ, રૂમ નં. A/2/11, જીલ્લા સેવા સદન, લાલપુર રોડ, જામ-ખંભાળીયા
શ્રી સી.ઓ.લશ્કરી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૮૨૪૫૦૧૦૩૨ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી,ગીર-સોમનાથ, વિનાયક પ્લાઝા, ત્રીજો માળ, નગરપાલીકા સામે, રાજેન્દ્રભુવન રોડ, વેરાવળ
શ્રી એ.એમ.દેત્રોજા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૯૭૮૯૨૬૦૨૯ ૦૨૮૭૬૨૪૦૩૩૦ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ddhgirsomnath@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, એસ-૧૨, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, બોટાદ
શ્રી જે. જે. અમરચોળી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૯૭૨૩૧૯૬૧૫૬ ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ddhbotad@gmail.com
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation