ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

શાકભાજીમાં ઉત્પાદન વધારવાના કાર્યક્રમો

શાકભાજીમાં ઉત્પાદન વધારવાના કાર્યક્રમો
અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
કાચા મંડપ ટામેટા / મરચાં અને અન્‍ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૫૨૦૦૦/હે.
 • સામાન્‍ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨૬,૦૦૦/હે.
 • અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૩૯,૦૦૦ / હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • દેવીપૂજક લાભાર્થીને ખર્ચના ૯૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૪૬,૮૦૦/હે.ની મર્યાદામાં સહાય
 • કાચા મંડપ માટે લાકડાં/વાંસના ટેકા (૧૬૦૦ નંગ/હે.), GI વાયર (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦ કિ.ગ્રા / હે.) નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 • અંતર ૨.૫૦ x ૨.૫૦ મી. પ્રમાણે (અંદાજીત)
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • ત્રણ વર્ષેમાં એક વાર
એચ.આર. ટી – ૨, 3, ૪
અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૮૦૦૦૦/ હે.
 • સામાન્‍ય ખેડૂતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૪૦,૦૦૦ / હેકટર
 • અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૬૦,૦૦૦ / હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • દેવીપૂજક લાભાર્થીને ખર્ચના ૯૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૭૨,૦૦૦/ હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • મંડપની બોર્ડર ઉપર સિમેન્ટ / લોખંડના ટેકા (૧૨૦ નંગ/હે.) તથા વચ્ચે લાકડા/ વાંસના ટેકા (૧૬૦૦ નંગ/હે.) અને GI વાયર (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦કિ.ગ્રા/હે.) નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 • અંતર ૨.૫૦ x ૨.૫૦ મી. પ્રમાણે (અંદાજીત)
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • પાંચ વર્ષેમાં એક વાર
એચ.આર. ટી – ૨, 3, ૪
પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ.૧૬0૦૦૦/હે.
 • સામાન્‍ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૮૦,૦૦૦/હેકટર
 • અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડૂતને ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧.૨૦ લાખ/ હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • દેવીપૂજક લાભાર્થીને ખર્ચના ૯૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧,૪૪,૦૦૦/હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • સિમેન્ટ/લોખંડના ટેકા (૮૫૦ નંગ/હે.) અને GI વાયર (૧૨-૧૮ ગેજ, ૪૦૦ કિ.ગ્રા/હે.) નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 • અંતર ૩.૫૦ x ૩.૫૦ મી. પ્રમાણે (અંદાજીત)
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં સહાય
 • આઠ વર્ષેમાં એક વાર
એચ.આર.ટી –૨,3,૪
હાઇબ્રીડ શાકભાજી વાવેતર
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૫૦૦૦૦/ હે.
 • ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૨૦૦૦૦ /હે. જ્યારે TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ. ૨૫000/હે.
 • ખાતાદીઠ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • બીયારણ ઉત્પાદકના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી સારી ગુણવત્તાવાળુ બિયારણ ખરીદી કરવાનું રહેશે.
એચ.આર.ટી - ૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
શાક્ભાજી પાકોના હાઈબ્રિડ બિયારણ ખરીદવા
 • ખરીદ કિંમતના ૭૫ ટકા મુજબ રૂ.૭૫૦૦/હે
 • ખાતાદીઠ મહત્તમ ૨ હે, ની મર્યાદામાં
 • બિયારણ ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી સારી ગુણવત્તાવાળુ બિયારણ ખરીદ કરવાનું રહેશે.
એચ.આર.ટી-૪
વિનામુલ્યે શાક્ભાજી પાકોના હાઈબ્રીડ બિયારણના ઈનપુટ કીટસ આપવા સહાય
 • ઈનપુટ કીટની મહત્તમ કિંમત રૂ.૨૦૦/કિટ રહેશે
 • બે વર્ષમાં એક વાર
 • અનુ. જાતિ અને અનુ. જન જાતિના ખેડુતોને ૦૧૦ હેક્ટર વાવેતર વિસ્તારના એક કિટસ એવા એક લાભાર્થીને વધુમાં વધુ બે ઈનપુટ કિટ આપી શ્કાશે પરંતુ આ કાર્યક્રમ હેઠળ વધુમાં વધુ લાભાર્થી આવરી શકાય તે માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી એક લાભર્થીને એક ઈનપુટ કિટ આપવાનું રહેશે.
 • બીજ નિગમ/ગુજરાત એગ્રો. ના માન્ય સેન્ટરો મારફતે શાકભાજીના હાઈબ્રીડ બિયારણ તેમજ તેની સાથે જૈવિક ખાતર/જૈવિક દવા/હેન્ડલીંગ માટે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસનો સમન્વય કરી કીટ તરીકે પુરી પાડવામાં આવ્શે.
 • પ્રથમ પસંદગી બી.પી.એલ/મહિલા ખાતેદાર/ સિમાંત/નાના ખેડુતોને અગ્રીમતા આપવાની રહેશે.
એચ.આર.ટી - ૩, ૪
સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ પ્લાટીંગ મટીરીયલ માટે સહાય
 • યુનિટ કોસ્ટ – રૂ. ૮૦૦૦/હેક્ટર
 • સહાય ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૪૦૦૦/હેકટરની મર્યાદામાં સહાય
 • અનુ. જાતિ અને અનુ. જન જાતિ ના ખેડુતોને સહાય ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૬૦૦૦/હેકટરની મર્યાદામાં સહાય
ખેતી ખર્ચ માટે સહાય
 • યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૧૭,૦૦૦/હેક્ટર
 • સહાય ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૮૫૦૦/હેકટરની મર્યાદામાં સહાય
 • અનુ. જાતિ અને અનુ. જન જાતિ ના ખેડુતોને સહાય ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૧૨૭૫૦/હેકટરની મર્યાદામાં સહાય પ
 • પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે NHB દ્વારા એક્રિડીએશન/કૃષિ યુનિ./બાગાયત ખાતાની નર્સરીઓમાંથી પ્લાટીંગ મટીરીયલ ખરીદ કરવાનું રહેશે.
 • રાજ્યમાં પુરતા પ્રમાણમાં NHB દ્વારા નર્સરીઓનું એક્રિડીએશન ના થાય ત્યાં સુધી ખેડુતો પોતાની પસંદગીનું સારી ગુણવત્તાવાળુ પ્લાટીંગ મટીરીયલ્સ નર્સરીમાંથી મેળવી વાવેતર કરે તો તેઓને સહાય મળવપાત્ર રહેશે.
એચ.આર.ટી - ૨, 3, ૪
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation