વહિવટી માળખું

બાગાયત નિયામકની કચેરી, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

Chart Images

દરેક પ્રાદેશિક સંયુક્ત નિયામક, સ્ટાફ દ્વારા નીચે પ્રમાણે મદદ કરે છે

Chart Images

દરેક નાયબ નિયામક, જિલ્લા કક્ષાએ ઓફિસ સ્ટાફ દ્વારા નીચે પ્રમાણે મદદ કરે છે

Chart Images

દરેક નાયબ નિયામક, હેડ ઓફિસ સ્ટાફ દ્વારા નીચે પ્રમાણે મદદ કરે છે

Chart Images
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation