ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

સેન્દ્રીય ખેતી

આ યોજના દ્વારા નીચે પ્રમાણેના લાભ મળી શકે.

સેન્દ્રિય ખેતી

સેન્દ્રિય ખેતી અ૫નાવવી (સર્ટીફીકેશન સાથે નો કાર્યક્રમ)

ખર્ચના ૫૦%, રૂ.૧૦,૦૦૦/હે. લેખે, લાભાર્થી દીઠ ૪ હેકટરની મર્યાદામાં, 3 વર્ષ માટે. પ્રથમ વર્ષે રૂ. ૪૦૦૦ જ્યારે બીજા અને ત્રીજા વર્ષે રૂ.૩૦૦૦/-

અંદાજીત ખર્ચ રૂ.ર૦,૦૦૦/હે.

સેન્દ્રિય ઉત્પાદન પ્રમાણન (સર્ટીફીકેશન)

૫૦ હેકટરના જુથમાં, જુથ દીઠ રૂ.૫ લાખ લેખે, જેમાં પ્રથમ અને બીજા વર્ષે રૂ. ૧.૫૦ લાખ મુજબ અને ત્રીજા વર્ષે ૨.૦૦ લાખ

અંદાજીત ખર્ચ પ્રોજેક્ટ આધારિત

વર્મી કમ્પોસ્ટ/સેન્દ્રીય ઇનપુટ ઉત્પાદન એકમ ઉભુ કરવું

કાયમી માળખા કે જે એકમની સાઇઝ ૩૦'x૮'x૨.૫' હોય તે માટે સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫%, જ્યારે અનુ. જાતિ /અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ જયારે HDPE વર્મીબેડ કે જે એકમની સાઇઝ ૧૨'x૪'x૨' તે માટે સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫%, જ્યારે અનુ. જાતિ /અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મુજબ

અંદાજીત ખર્ચ કાયમી માળખા માટે રૂ.૬૦,૦૦૦/- HDPE વર્મીબેડ માટે રૂ.૧૦૦૦૦/એકમ

GAP પ્રમાણન સર્ટીફીકેશન (માળખાકીય સમાવેશ સાથે)

સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫%, જ્યારે અનુ. જાતિ /અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ

અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૧૦૦૦૦/હે

 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation