બાગાયત નિયામક કચેરી

બાગાયત નિયામક કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, કૃષિ ભવન, બી બ્લોક, પહેલા માળે, ગાંધીનગર

Name of Officer Designation Phone Number Fax Number E-mail address
Mr. B.S.Patel . Director of Horticulture. 079-23256104 079-23256113 dir-bag @gujarat.gov.in
Ms. P.a.Makwana Personal assistance to Director. 079-23256104 Pa2dir-bag @gujarat.gov.in
Dr. D.P.Thakor Joint Director of Horticulture 079-23256102 Jt-dir1-bag@gujarat.gov.in
Mr. S.S.Ganvit Joint Director of Horticulture. 079-23256100
Dr. a.B.Patel Joint Director of Horticulture. 079-23256098
Mr. C.M.Patel Joint Director of Horticulture. 079-23256097 Jt-dir2-bag@gujarat.gov.in
Mr. P.D.Patel Deputy Director of Horticulture. 079-23256106
Dr. F.K.Modh Deputy Director of Horticulture. 079-23256112
Mr. K.G.Patel Deputy Director of Horticulture. 079-23256111
Mr. D.J.Bhatt Deputy Director of Horticulture. 079-23256096
Dr. P.D.Patel I/C Chief accounts Officer. 079-23256083 cao-bag@gujarat.gov.in
Mr. K.S.Katara I/C administrative Officer. 079-23256095 adm-bag@gujarat.gov.in

સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ

સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ ફોર પ્રોટેકટેડ કલ્ટીવેશન, વદરાડ , તા.- પ્રાંતિજ, જિ.- સાબરકાંઠા

સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ ફોર મેંગો, તા.- તાલાલા , જિ.- જુનાગઢ

સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ ફોર ડેટ પામ , મુંદ્રા, તા.- મુંદ્રા, જિ.- કચ્છ

 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation