ઉદ્દેશો

 • બાગાયત ક્ષેત્રે નવી તકનીક, વિસ્તરણ, કાપણી પછીના વ્યવસ્થાપન, પ્રોસેસીંગ દ્વારા મુલ્ય વ્રુધ્ધી, અને બજાર વ્યવસ્થાના વિકાસ દ્વારા રાજયના જુદા જુદા વતાવરણ અને આબોહવા ધરાવતા વિસ્તારોમાં બાગાયત ક્ષેત્રેનો યોગ્ય વિકાસ સાધવો.
 • બાગાયતી પાકોનુ ઉત્પાદન વધે, લોકોને રોજીંદા આહારમાં યોગ્ય પોષણ મળી રહે તેમજ ખેડુતોની રોજીંદીના આવકના સ્ત્રોતો ઉભા થાય.
 • રાજયમાં ચાલતા બાગાયતના વિકાસ હેઠળ ચાલતા કાર્યક્રમોને વેગ મળે.
 • જુની પરંપરાગત ખેત પધ્ધતી અને આધુનીક વૈજ્ઞાનીક પધ્ધતીના સુમેળ દ્વારા બગાયતનો વિકાસને આગળ ધપાવવો.
 • મુખયત્વે બેકાર યુવાનો, તકનીકી આવડત ધારાવતા અને અનઆવડતવાળા લોકો માટે રોજગારની નવી તકો ઉભી કરવી.
 • બાગાયતી પેદાશોના કેનીંગ, સંગ્રહ અને ઘર આંગણે ફળ અને શાકભાજીના બગીચાઓ માટે તાલીમ આપી મહીલાઓની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવો
 • બાગાયતી પેદાશોનુ પેકીંગ, પ્રોસેસીંગ અને મુલ્ય વ્રુધ્ધી દ્વારા લોકોમાં જાગ્રુતી લાવવી
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation