ઉદ્દેશો

સમગ્ર રાજ્યમાં બાગાયતદારોને પ્રોત્સાહિત કરી બારમી પંચવર્ષિય યોજનાને અંતે (વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ સુધીમાં) બાગાયત ખેતી હેઠળનો વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદનમાં નીચે મુજબનો વધારો કરવો.

 • બાગાયતી પાકોના વાવેતર વિસ્તાર વધારી ફળપાકોનો ૫.૧૦ લાખ હેક્ટર, શાકભાજી પાકોનો ૬.૨૭ લાખ હેક્ટર અને મસાલા-ફૂલપાકોનો ૬.૩૫ લાખ હેક્ટર સુધી લઇ જવો.
 • ફળપાકોના ઉત્પાદનમાં ૬૦ ટકાનો વધારો કરી ૧૨૦ લાખ મે.ટન સુધી લઇ જવુ.
 • શાકભાજી પાકોના ઉત્પાદનમાં ૬૫ ટકાનો વધારો કરી ૧૪૫ લાખ મે.ટન સુધી લઇ જવુ.
 • ફળપાકોના ઉત્પાદનમાં ૪૦ ટકાનો વધારો કરી ૧૩.૫ લાખ મે.ટન સુધી લઇ જવુ.
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation