જાહેરનામાં અને પરીપત્રો

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 22-04-2016 F.NO.18-9/2016-MIDH (NMH) મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજનાની વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ની વણવપરાયેલી બચત અને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની ગ્રાંટ ફાળવણી GOI_NHM_Revalidation_of_unspent_funds_2016-17_.pdf (330 KB)
2 18-04-2016 ફા.નં.૧૮-૯/૨૦૧૬-MIDH (NMH) મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજનાની વહીવટી મંજૂરી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ GOI_NHM_Administrative_Approval_2016-17_Scheme_Continuation.pdf (325 KB)
3 23-02-2016 Tender Document No. GHMS/COLDCHAIN/COE/2015-16 Tender Referigeration unit Pre cooling Unit at COE Vadrad Tender-Referigeration-unit-Pre-cooling-Unit-at-COE-Vadrad.pdf (962 KB)
4 18-02-2014 બગત/૧૦૧૩/૯૫/ક-૮ પોલી હાઉસ/શેડનેટ હાઉસ પ્રોજેક્ટની કામગીરી માટે એમ્પેનલ કરવામા આવેલ કમ્પનીઓ બાબત poly-house-20022014.pdf (80 KB)
5 31-08-2012 બગત/બ-૯/૬૪-૧૨/૨૩૦૧૯-૨૩૦૩૪ ગ્રીન હાઉસ / નેટ હાઉસ - JIT પરિપત્ર 2_29_1_green-housenet-house-jit-circular.pdf (3 MB)
6 08-01-2012 બગત/બ-૯/૪૧૨-૧૧/૨૧૧૭૩-૯૬ NHM હેઠળ પૂર્વ ઓડિટ 2_30_1_circular-for-pre-audit-under-nhm.pdf (2 MB)
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation