ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

બજાર વ્યવસ્થા

આ યોજના દ્વારા નીચે પ્રમાણેના લાભ મળી શકે.

બાગાયત બજાર વ્યવસ્થા માટે આંતર માળખાકીય સવલતો

અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
૧. ટર્મીનલ માર્કેટ
 • યુનિટકોસ્ટ-રૂ.૧૫૦.૦૦ કરોડ/પ્રોજેક્ટ
 • કોમ્‍પીટીટીવ બીડીંગ વડે ૨૫ થી ૪૦ ટકા (રૂ.૫૦ કરોડની મર્યાદામાં)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • પીપીપી મોડ હેઠળ અલગથી નકકી કરેલ ઓપરેશન ગાઇડલાઇન્સ મુજબ.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૨. હોલસેલ માર્કેટ
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડ /પ્રજેક્ટ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડ /પ્રોજેક્ટ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૩૩.૩૩% (મહત્તમ રૂ. ૩૩.૩૩ કરોડ/ પ્રોજેક્ટ)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૩. ગ્રામ્ય બજાર / અપની મંડી / સીધુ બજાર
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૫.૦૦ લાખ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૪૦ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ /એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૫% (મહત્તમ રૂ. ૧૩.૭૫ લાખ/એકમ)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૪. રીટેલ માર્કેટ / આઉટલેટ (વાતાવરણ નિયંત્રીત)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧૫.૦૦ લાખ/ એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૫.૨૫ લાખ / એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૭.૫૦ લાખ / એકમ)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૫. સ્ટેટિક/મોબાઇલ વેન્ડીંગ કાર્ટ/ પ્લેટફોર્મ શીતક ચેમ્બર સાથે
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૩૦૦૦૦/ એકમ
 • કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ.૧૫,૦૦૦/એકમ
 • એક જ વાર
ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા મટેરીયલ નો ઉપયોગ   એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૬. ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
i) કલેકશન, શોર્ટીંગ / ગ્રેડીંગ,પેકીંગ એકમો વગેરે
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧૫.૦૦ લાખ/ એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૪૦ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૬.૦૦ લાખ/ એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૫% (મહત્તમ રૂ. ૮.૨૫ લાખ/ એકમ)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨,3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
ii) ગુણવતા નિયંત્રણ / પૃથ્‍થકરણ પ્રયોગશાળા
 • યુનિટકોસ્ટ-રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ / એકમ
 • જાહેરક્ષેત્રે કુલ ખર્ચના ૧૦૦% (મહત્તમ રૂ. ૨૦૦.૦૦ લાખ /એકમ)
 • ખાનગીક્ષેત્રે કુલ ખર્ચના ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ / એકમ)
 • એક જ વાર
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation