નર્સરીઓની યાદી

અ. નં. ફળ નર્સરીનું નામ તાલુકો જિલ્લો નર્સરીના ફોન નંબર
ફળ નર્સરી,દહેગામ, ઉત્કંઠેશ્વર રોડ ગાંધીનગર ગાંધીનગર 02716-231911
કેપીટલ નર્સરી,ગાંધીનગર,સેકટર-૮ ગાંધીનગર ગાંધીનગર 079-23257758
ફળ નર્સરી,છાલા મુ. છાલા ગાંધીનગર ગાંધીનગર 079-23940114
ફળ નર્સરી,પારડી મુ. પારડી પારડી વલસાડ 0260-2375480
ફળ નર્સરી,ચણવાઈ મુ. ચણવાઈ ચણવાઈ વલસાડ 02632-234699
ફળ નર્સરી,નવસારી(ના.વિ) ગુ.કૃ. યુ.કેમ્પસ નવસારી નવસારી 02637-282812
નવસારી (શકભાજી વિકાસયોજના) નવસારી નવસારી 02637-282812
ફળ નર્સરી,વડોદરા - મોડલ ફાર્મ, વડોદરા વડોદરા 0265-2380918
ફળ નર્સરી,ચોકારી મુ. ચોકારી પાદરા વડોદરા 02662-273146
૧૦ ફળ નર્સરી,પેટલાદ મુ. ઈસરામા પેટલાદ આણંદ 02697-225258
૧૧ ફળ નર્સરી,ભવાનદગડ - મુ. ભવાનદગડ આહવા ડાંગ 02631-221273
૧ર ફળ નર્સરી,ભોલાવ મુ. ભોલાવ ભરૂચ ભરૂચ 02642-263850
૧૩ ફળ નર્સરી,વદરાડ - તલોદ રોડ પ્રાંતિજ સાબરકાંઠા 02770-230108
૧૪ ફળ નર્સરી,ડીસા - એફ.ટી.સી. પાસે ડીસા બનાસકાંઠા 02744-227642
૧૫ ફળ નર્સરી,કોડીનાર -એસ.ટી. સ્ટેન્ડ સામે કોડીનાર જુનાગઢ 02795-221740
૧૬ ફળ નર્સરી,માંગરોળ – રાણીબાગ માંગરોળ જુનાગઢ 02878-224039
૧૭ ફળ નર્સરી,ઉના -મહોબત બાગ, દેલવાડા રોડ ઉના જુનાગઢ 02875-225670
૧૮ ફળ નર્સરી,વાંકાનેર -જડેશ્વર રોડ વાંકાનેર રાજકોટ 02828-222253
૧૯ ફળ નર્સરી,ધારી -તાલુકા પંચાયતની બાજુમાં ધારી અમરેલી 02797-222687
ર૦ ફળ નર્સરી,નાગેશ્રી -મીઠાપુર અમરેલી રોડ જાફરાબાદ અમરેલી 02792-223844
ર૧ ફળ નર્સરી, ધાગધ્રા -સરા રોડ ધાગધ્રા સુરેન્દ્રનગર 02754-261609
રર ફળ નર્સરી,મહુવા(નાળીયેરી) - બંદર રોડ મહુવા ભાવનગર 02844-222401
ર૩ ફળ નર્સરી,મુન્દ્રા –ચીંચીવાડી મુન્દ્રા કચ્છ-ભુજ 02832-222763
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation