સેન્ટર ફોર એક્સલેન્સની યાદી

અ.નં સેન્ટરનુ નામ સ્થળ તાલુકો જિલ્લો
એક્સેલેન્સ સેન્ટર ફોર વેજીટેબલ વદરાડ પ્રાંતિજ સાંબરકાંઠા
એક્સેલેન્સ સેન્ટર ફોર મેન્ગો તલાલા તલાલા ગીરસોમનાથ
એક્સેલેન્સ સેન્ટર ફોર ડેટપામ કુકમા ભુજ કચ્છ
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation