સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 21-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય, વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ નોન-પ્‍લાન હેઠળની એક જગ્‍યા સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત. HRT-1-Non-Plan-GR-2018-19.pdf (795 KB)
2 09-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ HRT-1-RESOLUTION-2018-19.pdf (3 MB)
3 10-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૭૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૧ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ (નુ ગુજરાત પેટર્ન અંતર્ગત) બાગાયત વ્યવસ્થા અંગેની ખાસ જોગવાઇ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-11-TASP-New-Gujarat-Pattern.pdf (697 KB)
4 04-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૫/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૩ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- એસ.સી. ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-13.pdf (659 KB)
5 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (ચાલુ બાબત) સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજનાને ચાલુ રાખવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-2-RESOLUTION-2018-19.pdf (21 MB)
6 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૩ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ (ટીએસપી) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-3-RESOLUTION-2018-19.pdf (1 MB)
7 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૫૦/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (ચાલુ બાબત) બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમોની યોજના અંતર્ગત અનૂસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટે ખાસ અંગભૂત યોજના (એસસીપી) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-4-RESOLUTION-2018-19.pdf (873 KB)
8 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૩૭/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૫ (ચાલુ બાબત) બાગાયત ખાતામાં ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ કાર્યક્રમ માટેની યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-5-Canning.pdf (4 MB)
9 03-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૪/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૪ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- એસ.ટી. ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-14.pdf (674 KB)
10 02-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૧/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૮ (ચાલુ બાબત) નાળિયેરી વિકાસ કાર્યક્રમની યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-8.PDF (1 MB)
11 02-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૬/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૯ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- સામાન્ય ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-9.pdf (657 KB)
12 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (નવી બાબત) અનુ.જાતિના ખેડુતોને બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-4-New-Planting-Materials-GR-2017-18.pdf (4 MB)
13 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૮/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) વેલાવાળા શાકભાજીના ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાંટીંગ મટીરીયલ (છોડ/રોપા) દ્વારા વાવેતર માટે સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-Creeper-tissue-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
14 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૬/ક-૮ એચ.આર.ટી-૩ (નવી બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારમાં બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ- વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-3-New-Planting-Material-GR-2017-18.pdf (5 MB)
15 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૬/ક-૮ એચ.આર.ટી-૩ (નવી બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારમાં સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-3-New-Drumstick-GR-2017-18.pdf (4 MB)
123456
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation