સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 23-06-2016 બગત​-૧૦૧૫-૪૭૬-ક-૮ રાજ્ય પ્લાન યોજના અંતર્ગત ચાર સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ઊભા કર​વા બાબત એચાઆરટી-૨, ન​વી બાબત​ GR-New-Scheme-of-Centre-of-Excellence-under-HRT-2-Dt-23-06-2016.pdf (2 MB)
2 23-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૪૦(૧)/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૩ પ્લાન (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-3_Mahekam.pdf (3 MB)
3 17-05-2016 બગમ/૧૦૧૫/૧૩૪/ક-૮ એચ.આર.ટી-૧ પ્લાન (નવી બાબત) રાજ્યમાંથી બાગાયતી પાકોના નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા જરૂરી તંત્ર ઉભુ કરવા બાબત - વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-1-Plan-New-Item.pdf (2 MB)
4 17-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૫૮(૧)/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૫ પ્લાન (ચાલુ બાબત) બાગાયત ખાતામાં ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ કાર્યક્રમ માટેની યોજના- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-5-Plan.pdf (2 MB)
5 17-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૪૨(૧)/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૨ પ્લાન (ચાલુ બાબત) સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-2_Plan_MAHEKAM.pdf (4 MB)
6 12-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૭૪/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશનની પ્રક્રિયા માટે સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-2_New_Item-Irradiation.pdf (6 MB)
7 11-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૧૩૧/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧ (નવી બાબત) બાગાયત અધિકારી વર્ગ-૨ ની નવી ૩૩ જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-1_New_Item.pdf (2 MB)
8 06-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૬૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૨ પ્લાન (નવી બાબત) પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાં સોઇલલેશ કલ્ચર માટે સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-2-NEW-ITEM-Soilless-Culture.pdf (2 MB)
9 06-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૬૯/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૩ પ્લાન (નવી બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ વિનામુલ્યે શાકભાજીના પાકોના હાઇબ્રીડ બિયારણના ઇનપુટ્સ કીટ્સ આપવા સહાયનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-3-NEW-ITEM-Free-input-kit.pdf (1 MB)
10 06-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૭૦/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૪ પ્લાન (નવી બાબત) અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના હેઠળ વિનામુલ્યે શાકભાજીના પાકોના હાઇબ્રીડ બિયારણના ઇનપુટ્સ કીટ્સ આપવા સહાયનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-4-NEW-ITEM-Free-input-kit.pdf (2 MB)
11 05-05-2016 BGT/1016/01/K-8 એચ.આર.ટી-૧ (નવી બાબત) રાજ્ય,વિભાગીય, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય યોજના હેઠળ નવરચિત ૭ જિલ્લાઓ માટે વાહનો આઉટસોર્સથી મેળવવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT_1_New_7_Districts_Vehicle.pdf (2 MB)
12 04-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૧૨૩/ક-૮ એચ.આર.ટી-૧ રાજ્ય, વિભાગીય અને જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ અને મહેકમની યોજના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ Hrt-district-2016-17.pdf (1 MB)
13 25-04-2016 BGT/1015/128/K-8 એચ.આર.ટી.-૧ (નવી બાબત) બાગાયત ખાતામાં રદ થયેલ વાહનો સામે નવા વાહનો ખરીદવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT_1_New_Vehicle_at_Head_Office.pdf (2 MB)
14 25-04-2016 BGT/1016/02/K-8 એચ.આર.ટી.-૧ (નવી બાબત) બાગાયત ખાતાના સાબરકાંઠા અને નર્મદા જિલ્લાઓમાં રદ થયેલ વાહનો સામે નવા વાહનો ખરીદવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-_1_New_Vehicle__at_SK___Narmada.pdf (2 MB)
15 22-04-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૪૦(૧)/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમોની યોજના અંતર્ગત અનૂસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટે ખાસ અંગભૂત યોજના (એસસીપી) વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ HRT-4-GR-2016-17_for_SC_Farmers.pdf (4 MB)
1234
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation