સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૭-ક-૮ એચ.આર.ટી-ર સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના અંતર્ગત શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-2.pdf (881 KB)
2 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૮-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તારોમાં આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની ચાલુ પ્‍લાન યોજના એચ.આર.ટી.-૩ અંતર્ગત શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-3.pdf (539 KB)
3 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૦-ક-૮ બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના અંતર્ગત અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટેની ખાસ અંગભૂત યોજના (એસ.સી.પી.) હેઠળ શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-4.pdf (593 KB)
4 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૫-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૧૩ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાસની સહાયની શરતો/બોલીઓ સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-13.pdf (1 MB)
5 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૪-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૧૪ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાસની સહાયની શરતો/બોલીઓ સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-14.pdf (1 MB)
6 18-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૬-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૯ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ગુજરાત હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીન હાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-9.pdf (1 MB)
7 21-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય, વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ નોન-પ્‍લાન હેઠળની એક જગ્‍યા સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત. HRT-1-Non-Plan-GR-2018-19.pdf (795 KB)
8 09-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ HRT-1-RESOLUTION-2018-19.pdf (3 MB)
9 10-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૭૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૧ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ (નુ ગુજરાત પેટર્ન અંતર્ગત) બાગાયત વ્યવસ્થા અંગેની ખાસ જોગવાઇ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-11-TASP-New-Gujarat-Pattern.pdf (697 KB)
10 04-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૫/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૩ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- એસ.સી. ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-13.pdf (659 KB)
11 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (ચાલુ બાબત) સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજનાને ચાલુ રાખવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-2-RESOLUTION-2018-19.pdf (21 MB)
12 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૩ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ (ટીએસપી) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-3-RESOLUTION-2018-19.pdf (1 MB)
13 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૫૦/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (ચાલુ બાબત) બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમોની યોજના અંતર્ગત અનૂસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટે ખાસ અંગભૂત યોજના (એસસીપી) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-4-RESOLUTION-2018-19.pdf (873 KB)
14 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૩૭/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૫ (ચાલુ બાબત) બાગાયત ખાતામાં ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ કાર્યક્રમ માટેની યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-5-Canning.pdf (4 MB)
15 03-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૪/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૪ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- એસ.ટી. ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-14.pdf (674 KB)
123456
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation