સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૮/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) વેલાવાળા શાકભાજીના ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાંટીંગ મટીરીયલ (છોડ/રોપા) દ્વારા વાવેતર માટે સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-Creeper-tissue-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
2 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૬/ક-૮ એચ.આર.ટી-૩ (નવી બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારમાં બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ- વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-3-New-Planting-Material-GR-2017-18.pdf (5 MB)
3 24-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (નવી બાબત) અનુ.જાતિના ખેડુતોને બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-4-New-Planting-Materials-GR-2017-18.pdf (4 MB)
4 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૬/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (નવી બાબત) અનુ.જાતિના ખેડુતોને સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-4-New-Drumstick-GR-2017-18.pdf (4 MB)
5 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૧૩૪/ક-૮ એચ.આર.ટી-૪ (નવી બાબત) અનુ.જાતિના ખેડુતોને બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાયનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-4-New-Water-soluble-fertilizer-GR-2017-18.pdf (4 MB)
6 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૧૦/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૨ (નવી બાબત) રાજ્યમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના- વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-Establishment-of-Cold-Storages.pdf (935 KB)
7 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૬/ક-૮ એચ.આર.ટી-૩ (નવી બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારમાં સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-3-New-Drumstick-GR-2017-18.pdf (4 MB)
8 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૮/ક-૮ એચ.આર.ટી-૩ (નવી બાબત) અનુ.જન.જાતિના ખેડુતોને બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાયનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-3-New-Water-soluble-fertilizer-GR-2017-18.pdf (4 MB)
9 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાયનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-water-soluble-ferti-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
10 20-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૫/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-planting-material-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
11 20-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૬૪/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) ટીસ્યુકલ્ચર છોડ દ્રારા ખારેકની ખેતીમાં વાવેતર વિસ્તાર વધારવા સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-date-palm-tissue-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
12 20-04-2017 બગત/૧૦૧૭/૪/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (નવી બાબત) સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ HRT-2-Drumstick-2017-18-new-item.pdf (5 MB)
13 17-04-2017 બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૪૯/ક-૫ એન.એમ.એસ.એ. –(ચાલુ બાબત) નેશનલ મિશનફોર સસ્ટેઇનેબલ એગ્રીકલ્ચર યોજના (સામાન્ય ખેડૂતો, એસ.સી. અને એસ.ટી ખેડૂતો માટે)ને વહીવટી મંજૂરી બાબત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ NMSA-2017-18.pdf (8 MB)
14 10-04-2017 બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૨૦/ક-૬ એન.એમ.ઓ.ઓ.પી.- (ચાલુ બાબત) નેશનલ મિશન ઓન ઓઇલસીડ & ઓઇલપામ યોજના (એસ.સી. ખેડૂતો માટે) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ NMOOP-GR-17-18-SC-farmer.pdf (2 MB)
15 06-04-2017 બગત/૧૦૧૬/૨૫૨/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (ચાલુ બાબત) સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત HRT-2-GR.pdf (10 MB)
12345
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation