સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 04-04-2019 HRT/2018/2363/k-8 MIDH(NHM) HRT-9 યોજના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો ઠરાવ ક-૮ GR-HRT-9-General-NHM-2019-20-R.pdf (10 MB)
2 04-04-2019 HRT/2018/2364/K-8 MIDH(NHM) HRT-13 SCSP યોજના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો ઠરાવ ક-૮ GR-HRT-13-General-NHM-2019-20-R.pdf (10 MB)
3 04-04-2019 HRT/2018/2361/K-8 MIDH(NHM) HRT-14 TSP યોજના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો ઠરાવ ક-૮ HRT-14-General-NHM-2019-20-R.pdf (10 MB)
4 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૭-ક-૮ એચ.આર.ટી-ર સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના અંતર્ગત શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-2.pdf (881 KB)
5 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૮-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તારોમાં આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની ચાલુ પ્‍લાન યોજના એચ.આર.ટી.-૩ અંતર્ગત શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-3.pdf (539 KB)
6 01-11-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૦-ક-૮ બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના અંતર્ગત અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટેની ખાસ અંગભૂત યોજના (એસ.સી.પી.) હેઠળ શરતો/બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-4.pdf (593 KB)
7 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૫-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૧૩ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાસની સહાયની શરતો/બોલીઓ સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-13.pdf (1 MB)
8 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૪-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૧૪ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાસની સહાયની શરતો/બોલીઓ સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-14.pdf (1 MB)
9 18-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૬-ક-૮ એચ.આર.ટી. ૯ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ગુજરાત હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીન હાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત. ક-૮ HRT-9.pdf (1 MB)
10 21-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય, વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ નોન-પ્‍લાન હેઠળની એક જગ્‍યા સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત. HRT-1-Non-Plan-GR-2018-19.pdf (795 KB)
11 09-05-2018 બગમ-૧૦૧૭-૧૯૩૬-ક-૮ રાજ્ય વિભાગીય, જિલ્‍લા અને તાલુકા કક્ષાએ માળખાકીય સુવિધાઓ માટેની યોજના એચ.આર.ટી.-૧ HRT-1-RESOLUTION-2018-19.pdf (3 MB)
12 10-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૭૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૧ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ (નુ ગુજરાત પેટર્ન અંતર્ગત) બાગાયત વ્યવસ્થા અંગેની ખાસ જોગવાઇ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-11-TASP-New-Gujarat-Pattern.pdf (697 KB)
13 04-04-2018 એચઆરટી/૨૦૧૭/૧૯૫૫/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૧૩ (ચાલુ બાબત) નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન અંતર્ગત મિશન ઓન ઇંટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેંટ હોર્ટીકલ્ચર માટેની કેંદ્ર પુરસ્કૃત યોજના- એસ.સી. ખેડૂતો માટે- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-13.pdf (659 KB)
14 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૭/ક-૮ એચ.આર.ટી-૨ (ચાલુ બાબત) સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજનાને ચાલુ રાખવા બાબત- વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-2-RESOLUTION-2018-19.pdf (21 MB)
15 04-04-2018 બગત/૨૦૧૭/૧૯૪૮/ક-૮ એચ.આર.ટી.-૩ (ચાલુ બાબત) આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ (ટીએસપી) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ HRT-3-RESOLUTION-2018-19.pdf (1 MB)
1234567
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation