ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

ફળ, ફૂલ અને શાકભાજીની કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન

પેકેજીંગ, ગ્રેડીંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, રાય૫નીંગ અને સ્ટોરેજ વગેરે પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે. આવી સગવડતાઓ બાગાયતી માલની વેચાણ ક્ષમતામાં વધારો કરે છે, મૂલ્ય વર્ધન કરે છે, નફાનો ગાળો વધારે છે તેમજ નુકશાનીમાં ઘટાડો કરે છે. આ બધી બાબતો માટે નેટવર્ક સવલતો ઉભી કરવાનું આયોજન છે. જે માટે નીચે મુજબની સહાય આ૫વામાં આવશે.

(૧) કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન
અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટ
 • ખર્ચના ૫૦ ટકા કે રૂ. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
 • ફક્ત એક જ વખત
 • વ્યક્તિ, ખેડૂત, ઉત્પાદક ખેડુત જૂથ, સહકારી સંસ્થા કે કોર્પોરેટ સેકટરને યોજનાનો લાભ મળવાપત્ર રહેશે.
 • બોઇલર, ડ્રાયર, ડ્ર્મ, મિક્ક્ષર, પલ્પર, પેકીંગ મશીન વિગેરે સાધનો ખરીદવાના રહેશે.
એચ.આર.ટી – ૨
કાજુ તથા અન્ય ફળપાક પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ
 • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે યુનિટ દીઠ મહત્તમ રૂ. ૧.૦૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
 • ફક્ત એક જ વખત
 • વ્યક્તિ, ખેડૂત, ઉત્પાદક ખેડુત જૂથ, સહકારી સંસ્થા કે કોર્પોરેટ સેકટરને યોજનાનો લાભ મળવાપત્ર રહેશે.
 • બોઇલર, કટર, ડ્રાયર, પેકીંગ મશીન વિગેરે સાધનો ખરીદવાના રહેશે.
એચ.આર.ટી – ૨
દરીયાઇ માર્ગે ફળ, શાકભાજી, ફુલ તથા છોડના નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ
 • વાહતુક સહાય ૨૫ ટકા કે મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/-
 • પ્રતિ વર્ષે એક લાભાર્થીને બિલના વધુમાં વધુ રૂ.૨.૫૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં સહાય
 • એક લાભાર્થી ને વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષ સુધી
 • ખેડૂત કે ખેડૂત સમૂહ, ખાનગી સંસ્થા, સહકારી સંસ્થા/મંડળીને સહાય મળવાપાત્ર
 • GAIC મારફતે અમલીકરણ
 • સાધનિક વિગતો/કાગળો
૧.સંસ્થાની સંરચના/ સ્‍થાપનાના પુરાવા.
૨.છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ઓડીટ અહેવાલ.
૩. નિકાસકારક તરીકેના માન્‍યતા અંગેના પુરાવા.
૪.નિકાસ માટે શીપીગ કંપનીના લોડીંગ અને અન લોડીંગ ડોકયુમેન્‍ટ વિગેરે
 • વિદેશમાં માલ અનલોડ થયા બાદ ૧૮૦ દિવસની અંદર સહાય માટે અરજી કરવાની રહેશે.
એચ.આર.ટી –૨
બાગાયતી પાકોના બજારભાવોને નિયંત્રણમાં રાખવા ટેકાના ભાવ ૨.૦૦ હેક્ટર વિસ્તારની મર્યાદામાં વધુમાં વધુ રૂ.૫૦૦૦/-
 • બાગાયતી પાકોના જલદી બગડી જાય તેવા ઉત્પાદનના કાપણી સમયે ભાવ નીચા જવાના સંજોગોમાં આ યોજનાનું અમલીકરણ કરવાનું રહેશે.
 • પોષણક્ષમ ભાવથી ખરીદી સરકારશ્રી દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે તે સંસ્થા મારફત કરવાની રહેશે.
એચ.આર.ટી –૨
હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય
 • વાહતુક બિલના ૨૫ ટકા કે મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય,
 • એક લાભાર્થીને પ્રતિ વર્ષે બિલના વધુમાં વધુ રૂ.૧૦.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય
 • એક લાભાર્થી ને વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષ સુધી
 • ખેડૂત કે ખેડૂત સમૂહ, ખાનગી સંસ્થા, સહકારી સંસ્થા/મંડળીને સહાય મળવાપાત્ર છે.
 • નિકાસકાર તરીકે માન્‍યતા અંગેના પુરાવા તથા નિકાસ માટે સંસ્‍થાના લોડીંગ અને અનલોડીંગના પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.
 • નિકાસ કરેલ દેશમાં માલ લોડીંગ /અનલોડીંગ થયા બાદ ૧૮૦ દિવસમાં અરજી કરવાની રહેશે
 • લાભાર્થીને લાગુ પડતા દસ્‍તાવેજ
૧. ખેડૂત અંગેના ૮-અ અને ૭/૧૨ ના પુરાવા
૨. સંસ્‍થાના રચના /સ્‍થાપનાના પુરાવા
૩. છેલ્‍લા ત્રણ વર્ષના ઓડીટ અહેવાલ
૪. નિકાસકાર તરીકે માન્‍યતા અંગેના પુરાવા
૫. નિકાસ માટે સંસ્‍થાના લોડીંગ અને અનલોડીંગના પુરાવા વિગેરે
એચ.આર.ટી –૨
ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય
 • વીજબીલના ૨૫ ટકા કે મહત્તમ રૂ.૧.૦૦ લાખ /વર્ષની મર્યાદામાં સહાય
 • ખાતાદીઠ લાભાર્થી ને વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષ સુધી
 • સામાન્ય/હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ/ પોલી હાઉસ તથા ટીસ્‍યુકલ્‍ચર લેબોરેટરીના વીજ વપરાશ માટે વીજદરમાં સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.
 • જે તે નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન આવેલ વીજબીલ પર સહાય તે જ વર્ષમાં ચુકવવાની રહેશે.
એચ.આર.ટી –૨
કાપણીના સાધનો
 • સામાન્ય ખેડૂતને ખર્ચના ૨૫% કે રૂ. ૨૫૦૦૦/-
 • જ્યારે અનુ. જાતિ તથા અનુ. જન. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૫૦% કે રૂ.૫૦૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય
 
 • પાંચ વર્ષે એક વાર
BIS માર્કા / ISO કંપનીના ખરીદવાના રહેશે. એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪
પ્રોસેસીંગના સાધનો
 • સામાન્ય ખેડૂતને ખર્ચના ૨૫% કે લાભાર્થી દીઠ રૂ.૧.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય જ્યારે અનુ. જાતિ તથા અનુ. જન. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૫૦% કે લાભાર્થી દીઠ રૂ. ૨.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય
 • BIS માર્કા / ISO કંપનીના ખરીદવાના રહેશે.
 • પાંચ વર્ષે એક વાર
એચ.આર.ટી–૨,3, ૪
૧૦ બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૧૦૦૦૦/હે.
 • સામાન્ય ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ રૂ.૭૫૦૦/ એક હેક્ટર સુધીની મર્યાદામાં સહાય,
 • ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ રૂ.૫૦૦૦/હે, બે હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય
 • ખર્ચના ૨૫ ટકા મુજબ રૂ. ૨૫૦૦/હે, પાંચ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય
 • જ્યારે અનુ. જાતિ તથા અનુ. જન. જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ રૂ. ૭૫૦૦/ હેક્ટર માટે વધુમાં વધુ ૪.૦૦ હેકટર સુધી સહાય
 • કોરૂગેટેડ બોકસ, લાકડાંના બોકસનો પેકીંગ મટીરીયલ્સ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 • ખાતા દીઠ એક જ લાભાર્થીને મળવાપાત્ર રહેશે
 • દર વર્ષે (વર્ષ દરમ્યાન એક વખત)
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪
(૨‌) કાપણી બાદનું સંકલિત વ્‍યવસ્‍થાપન (MIDH ગાઇડલાઇનના નોર્મસ મુજબ સહાય મળવા પાત્ર)
અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
૧. પેક હાઉસ/ખેતર પરનું કલેકશન યુનિટ (સાઇઝ ૯ મી x ૬ મીટર)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૪.૦૦ લાખ / એકમ
 • માળખાકીય (કેપીટલ) ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૨.૦૦ લાખ
 • લાભાર્થીદીઠ એક જ વાર
પ્રોજેક્ટ બેઇઝ એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૨. સંકલિત પેક હાઉસ કન્‍વેયર બેલ્‍ટ, શોર્ટીંગ, ગ્રેડીંગ યુનિટ, વોશીંગ, સુકવણી અને વજન કરવાની સુવિધા સાથે (સાઇઝ ૯ મી x ૧૮ મીટર)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૫૦.૦૦ લાખ / એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂ. ૧૭.૫૦ લાખ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૨૫.૦૦ લાખ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૩. પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૫.૦૦ લાખ / એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫% (મહત્તમ રૂ. ૮.૭૫ લાખ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૧૨.૫૦ લાખ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૪. કોલ્‍ડ રૂમ (સ્ટેગીંગ)
(ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧૫.૦૦ લાખ / એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂ. ૫.૨૫ લાખ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૭.૫૦ લાખ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૫. મોબાઇલ પ્રીફુલીંગ યુનિટ
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૫.૦૦ લાખ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા,(મહત્તમ રૂ. ૮.૭૫ લાખ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૧૨.૫૦ લાખ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
( ૩) કોલ્‍ડ સ્‍ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્‍તરણ અને આધુનિકીકરણ )  
૧. કોલ્ડ સ્‍ટોરેજ યુનિટ પ્રકાર-૧: બેઝિક મેઝનાઇન સ્ટ્રકચર સાથે મોટી ચેમ્બર (> ૨૫૦ મે.ટન), અને સીંગલ ટેમ્પરેચર ઝોન (ક્ષમતા મહત્તમ ૫૦૦૦ મે.ટન)
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ. ૮૦૦૦/મે.ટન
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂ. ૨૮૦૦/મે.ટન)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦%
(મહત્તમ રૂ. ૪૦૦૦/મે.ટન)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૨. કોલ્‍ડસ્‍ટોરેજ યુનિટ પ્રકાર-૨:PEB સ્ટ્રકચર મલ્ટીપલ ટેમ્પરેચર અને પ્રોડકટ ઉપયોગ માટે, ૬ કરતા વધુ ચેમ્બર (< ૨૫૦ મે.ટન) અને બેઝીક મટેરીયલ હેન્ડલીંગ સાધનો સાથે (ક્ષમતા મહત્તમ ૫૦૦૦મે.ટન)
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧૦૦૦૦/ મે.ટન
 • સામાન્ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂ. ૩૫૦૦/મે.ટન)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૫૦૦૦/ મેટન )
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂત ને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૩. કોલ્‍ડ સ્‍ટોરેજ યુનિટ પ્રકાર-ર સાથે વધારાની કંટ્રોલ એટમોસ્ફીયર ટેકનોલોજી માટે
 • યુનિટકોસ્ટ-રૂ.૧૦૦૦૦/મે.ટન
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦%
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૪. કોલ્‍ડ ચેઇનના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન અને આધુનીકીકરણ માટે
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૨૫૦.૦૦ લાખ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦%
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૫. રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વીહીકલ
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૨૬.૦૦ લાખ/ ૯ મે.ટન
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦%
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૬. પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ. ૨૫.૦૦ લાખ /એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૪૦ ટકા (મહત્તમ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ / યુનિટ),
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૫% (મહત્તમ રૂ. ૧૩.૭૫ લાખ/યુનિટ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૭. રાઇપનીંગ ચેમ્બર (ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ.૧.૦૦ લાખ/ મે.ટન
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા (મહત્તમ રૂ.૩૫૦૦૦/મે.ટન)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૫૦૦૦૦ / મે.ટન)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિના ખેડૂતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૮. ઇવેપોરેટીવ / લો એનર્જી કુલ ચેમ્બર
(ક્ષમતા ૮ મે.ટન)
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ.૫.૦૦ લાખ / એકમ
 • કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ. ૨.૫૦ લાખ/ એકમ
પ્રોજેક્ટ બેઇઝ એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૯. લો કોસ્ટ પ્રિઝર્વેશન યુનિટ
 • યુનિટ કોસ્ટ - નવા એકમ માટે રૂ.૨.૦૦ લાખ/એકમ જયારે અપગ્રેડેશન માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ/એકમ
 • નવા એકમ માટે કુલ ખર્ચના
૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ.૧.૦૦ લાખ
 • અપગ્રેડેશન માટે મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ/એકમ
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ISO Certified કંપનીના સાધનો ખરીદવાના રહેશે.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૧૦. લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)
 • યુનિટકોસ્ટ - રૂ.૧.૭૫ લાખ/ એકમ
 • કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ.૮૭,૫૦૦/એકમ
પ્રોજેક્ટ બેઇઝ એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૧૧. પુસા ઝીરો એનર્જી કુલ ચેમ્બર(૧૦૦ કિ.ગ્રા.)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૪૦૦૦/ એકમ
 • કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ. ૨૦૦૦/એકમ
પ્રોજેક્ટ બેઇઝ એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૧૨. ૧૫. સંકલિત કોલ્‍ડ ચેઇન સપ્‍લાય સીસ્ટમ
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૬૦૦.૦૦ લાખ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૨૧૦.૦૦ લાખ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ.૩૦૦.૦૦ લાખ)
 • પ્રોજેકટ બેઇઝ.
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
 • પ્રોજેકટ મીનીમમ બે ઘટકો ધરાવતો હોય જે કાપણી બાદનું સંકલિત વ્‍યવસ્‍થાપનના નં. ૧ થી ૧૩ ની યાદી મુજબ.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
(૪) બાગાયતી પાકો માટે માળખાકીય બજાર સુવિધાની જાહેર/ખાનગી/સહકારી ક્ષેત્રે સ્‍થાપના  
૧. ટર્મીનલ માર્કેટ
 • યુનિટકોસ્ટ-રૂ.૧૫૦.૦૦ કરોડ/પ્રોજેક્ટ
 • કોમ્‍પીટીટીવ બીડીંગ વડે ૨૫ થી ૪૦ ટકા (રૂ. ૫૦ કરોડની મર્યાદામાં)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • પીપીપી મોડ હેઠળ અલગથી નકકી કરેલ ઓપરેશન ગાઇડલાઇન્સ મુજબ.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૨. હોલસેલ માર્કેટ
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડ /પ્રજેક્ટ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૨૫.૦૦ કરોડ /પ્રોજેક્ટ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૩૩.૩૩% (મહત્તમ રૂ. ૩૩.૩૩ કરોડ/ પ્રોજેક્ટ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૩. ગ્રામ્ય બજાર / અપની મંડી / સીધુ બજાર
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૫.૦૦ લાખ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૪૦ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ /એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૫% (મહત્તમ રૂ. ૧૩.૭૫ લાખ/એકમ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૪. રીટેલ માર્કેટ / આઉટલેટ (વાતાવરણ નિયંત્રીત)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧૫.૦૦ લાખ/ એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૩૫ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૫.૨૫ લાખ / એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૭.૫૦ લાખ / એકમ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૫. સ્ટેટિક/મોબાઇલ વેન્ડીંગ કાર્ટ/ પ્લેટફોર્મ શીતક ચેમ્બર સાથે
 • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ.૩૦૦૦૦/ એકમ
 • કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા કે મહત્તમ રૂ.૧૫,૦૦૦/ એકમ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા મટેરીયલ નો ઉપયોગ   એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
(૫) ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર  
૧. કલેકશન, શોર્ટીંગ / ગ્રેડીંગ,પેકીંગ એકમો વગેરે
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧૫.૦૦ લાખ/ એકમ
 • સામાન્‍ય વિસ્‍તારો માટે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૪૦ ટકા, (મહત્તમ રૂ. ૬.૦૦ લાખ/ એકમ)
 • શિડ્યુલ્ડ અને પહાડી વિસ્તાર માટે ૫૫% (મહત્તમ રૂ. ૮.૨૫ લાખ/ એકમ)
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨,3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૨. ગુણવતા નિયંત્રણ / પૃથ્‍થકરણ પ્રયોગશાળા
 • યુનિટકોસ્ટ-રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ / એકમ
 • જાહેરક્ષેત્રે કુલ ખર્ચના ૧૦૦% (મહત્તમ રૂ. ૨૦૦.૦૦ લાખ /એકમ)
 • ખાનગીક્ષેત્રે કુલ ખર્ચના ૫૦% (મહત્તમ રૂ. ૧૦૦.૦૦ લાખ / એકમ)
 
 • પ્રોજેક્ટ બેઇઝ
 • ક્રેડીટ લીંક બેક એન્‍ડેડ સબસીડી
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation