ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

ફૂલ પાકોમાં નવું વાવેતર

ફૂલ પાક વાવેતર માટે ખાસ સહાય યોજના
અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
૧) દાંડી ફૂલો
(કટ ફલાવર્સ)
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૧.૦૦ લાખ/હે.
 • નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ. ૪૦,૦૦૦/હે.
 • અન્ય ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૨૫ % કે મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦/ હે.
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ.૫૦,૦૦૦/હે.
 • લાભાર્થીદીઠ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
ર) કંદ ફૂલો
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧.૫૦ લાખ/હે.
 • નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૬૦,૦૦૦/હે.
 • અન્ય ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૨૫ % કે મહત્તમ રૂ.૩૭,૫૦૦/હે.
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦%, મહત્તમ રૂ. ૭૫,૦૦૦/હે.
 • લાભાર્થીદીઠ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
૩) છુટા ફૂલો
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૦.૪૦ લાખ/હે.
 • નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૬,૦૦૦/હે.
 • અન્ય ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૨૫%, મહત્તમ રૂ.૧૦,૦૦૦/હેકટર
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ. ૨૦,૦૦૦/હે.
 • લાભાર્થીદીઠ ૨.૦ હે. ની મર્યાદામાં.
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation