ડાઉનલોડ

નોંધ: વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫થી ખેડૂતે બાગાયતી યોજનાઓની સહાય મેળવવા માટે i-kisan portal પર ખેડૂતનુ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનુ રહેશે અને ત્યાર પછી ખેડૂતે જે તે ઘટકમાં સહાય મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

Sr. No. Form Download
1 અંતિમ અરજી-ગ્રીન હાઉસ 4000 ચોરસ મિલિયન ટન Download Pdf(722KB)
2 સ્પષ્ટીકરણ ગ્રીન હાઉસ શેડ નેટ હાઉસ Download Pdf(333KB)
3 ગરીબી રેખા નીચેના ખેડુતોએ બાગાયત માટેના વિના મુલ્યે ઈનપુટ કીટસ મેળવવાનું અરજીપત્રક(એચ. આર.ટી- ર / ૩ /૪) Download Pdf(23KB)
4 બાગાયતી ફળ પાકોના નવા વાવેતર માટે સહાય મેળવવાનુ અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી- ૩ /૪) Download Pdf(29KB)
5 કલસ્ટર એપ્રોચ એરિયા કવર્ડ અન્ડર ફ્રુટ ક્રોપ હેઠળ સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી- ર ) Download Pdf(39KB)
6 સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ / પોષણ વ્યવસ્થાપન (આઈ.પી.એમ./ આઈ.એન.એમ.) માટેના ઈનપુટમાં સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક (એચ. આર.ટી- ર ) Download Pdf(28KB)
7 જુની વાડીના નવીનીકરણ માટે સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક(એચ. આર.ટી- ર ) Download Pdf(29KB)
8 ટીસ્યુકલ્ચર રોપાના વાવેતર માટે સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી- ર ) Download Pdf(23KB)
9 બાગાયતી પાકોમાં સેન્દ્રીય ખેતી માટે સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી.- ર / ૩ / ૪) Download Pdf(24KB)
10 શેઢાપાળા ઉપર બાગાયતી વૃક્ષોના ઉછેર માટે સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી.- ર / ૩ / ૪) Download Pdf(23KB)
11 સંપૂર્ણ ગામને બાગાયતી ખેતી કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા સહાય મેળવવા અરજી પત્રક(એચ. આર.ટી -૨/૩ ) Download Pdf(35KB)
12 નવી નર્સરીઓ સ્થાપવા તથા ચાલુ નર્સરીઓને સુદ્રઢ અને આધુનિકરણ કરવા માટે સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી - ર / ૩ /૪) Download Pdf(25KB)
13 પાવર ટીલરની ખરીદી ઉપર સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક (એચ. આર.ટી - ર / ૩ /૪) Download Pdf(25KB)
14 અનુ.જાતિ/ અનુ.જનજાતિના બાગાયતદારોને પાક સંરક્ષણ સાધનો માટે સહાય મેળવવા અંગનું અરજી પત્રક (એચ. આર.ટી -૩ / ૪ ) Download Pdf(25KB)
15 બાગાયતી પાકો માટે શેડનેટ ઉભા કરવા સહાય મેળવવાનું અરજીપત્રક (એચ. આર.ટી -ર) Download Pdf(24KB)
16 વેલાવાળા શાકભાજી માટે પાકા સ્ટ્રકચરના બાંધકામ ઉપર સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક (એચ. આર.ટી - ર / ૩ /૪) Download Pdf(25KB)
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation