ખેડૂતલક્ષી સહાયક યોજનાઓ

સુગંધિત તથા ઔષધિય પાકોના વાવેતર

ઔષધિય / સુગંધિત પાકોને પ્રોત્સાહન માટે ખાસ સહાય યોજના (એચ. આર. ટી.-૭ યોજના)

રાજયમાં વાવેતર થતા તેમજ વાવેતરની શકયતા ધરાવતા તમામ ઔષધિય અને સુગંધિત પાકો નુ ખેડૂતે પોતાની જમીનમાં નવુ વાવેતર કરેલ હોય તેઓને ઔષધિય/સુગંધિત પાકો માટે પ્રતિ હેકટરે થતાઅંદાજીત રૂ-૧૫,૦૦૦/- ના ખેતી ખર્ચને ઘ્યાને લઈ ખરેખર ખેતી ખર્ચના ૭૫% કે હેકટર દીઠ રૂ-.૧૧,ર૫૦ સુધી ૦-ર૦ હેકટર થી ૪-૦૦ હેકટરના વાવેતરની મર્યાદામાં સહાય મળવા પાત્ર થશે.

સુગંધિત પાકો

વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી)

સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૪૮,૭૫૦/હે., જ્યારે અનુ. જાતિ/અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્ત્મ રૂ.૫૬,૨૫૦/હે., (પ્લાન્ટીંગ મટેરીયલ અને IPM/INM ના ખર્ચ સહિત)

અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૭૫,૦૦૦/હે

અન્ય સુગંધિત પાકો

સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧૬,૨૫૦/હે., જ્યારે અનુ. જાતિ/અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્ત્મ રૂ.૧૮,૭૫૦/હે., (પ્લાન્ટીંગ મટેરીયલ અને IPM/INM ના ખર્ચ સહિત)

અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૨૫,૦૦૦/હે

  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation