બાગાયત ખાતા હસ્તકના કેનીંગ અને કીચન ગાર્ડનીંગ કેન્દ્રો

અ.નં કચેરીનું નામ કચેરીનું સરનામુ ફોન નંબર
મદદનીશ બાગાયત નિયામક(ફ.પ)ની કચેરી શાક માર્કેટ ના મેડા ઉ૫ર સેકટર-ર૧ , ગાંધીનગર ર૩રર૧૦૮૫
મદદનીશ બાગાયત નિયામક,(કી.કે.સે.) ની કચેરી કોઠી કચેરી કમ્પાઉન્ડ ,રાવપુરા , વડોદરા - ૩૯ર ૦૦૧ ર૪ર૯૧૫૩
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બાગાયત ભવન ભ, ઓલપાડી મહોલ્લો , અઠવા લાઈન્સ , લાલા બંગલા , સુરત - ૩૯૫૦૦૭. ર૬૫૫૯૪૮
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બહુમાળી મકાન, બીજા માળે,રૂમ નં. ૧૩, ગોધરા - ૩૮૯૦૦૧ જિ.પંચમહાલ ર૫૬૭ર૬
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બહુમાળી ભવન,સી-બ્લોક,ભોંય તળીયે, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧ જિ.સાબરકાંઠા ર૪૩૦રર
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બહુમાળી સંકુલ , બ્લોક નં. ૧-જી - ર , રાજમહેલ કોમ્પાઉન્ડ , મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧. રર૧૦૬૯
મદદનીશ બાગાયત નિયામક ( ફળ ૫રિરક્ષાણ ) ની કચેરી કૃષભિવન,ભોંય તળીયે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ર૬૫૭૭૦૬૭
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી જિલ્લા તિજોરી કચેરી પાસે,મોટા બજાર ગેટ ૫ાછળ,પાણીની ટાંકી પાસે,નવસારી ૩૯૬૪૪૫. ર૫૭૧૪૩
બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી રચના બિલ્ડીંગ,બીજ નિગમની કચેરીના મેડા ઉ૫ર,જિલ્લા પંચાયત સામે, પાલનપુર ર૫૬૭ર૬
૧૦ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી સોન તલાવડી,ગુજરાત ગેસ કંપની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ - ૩૯ર૦૦૧ ર૬૩૮૫૦
૧૧ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી સરદાર ૫ટેલ ભવન,ભ ડી ભ-બ્લોક, ભોંય તળીયે , નડીયાદ- ૩૮૭૦૦૧,જિ.ખેડા ર૫૫૦૬ર૧
૧ર મદદનીશબાગાયત નિયામક(કેનીંગ)નીકચેરી કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ,રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧. ર૪૫૭૦૩૯
૧૩ મદદનીશબાગાયત નિયામક(કેનીંગ)નીકચેરી ટેકનીકલ સ્કૂલકમ્પાઉન્ડ,નવા૫રા,ભાવનગર- ર૪ર૦૪૪૪
૧૪ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ) ની કચેરી લઘુ કૃષિ ભવન,બહુમાળી ભવન સામે, નિલમ બાગ, જૂનાગઢ - ૩૬ર૦૦૧. ર૬૩૫૦૧૯
૧૫ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બહુમાળી ભવન,બીજો માળ,બ્લોક નં.૩૧૯, ભુજ - ૩૭૦૦૦૧. જિ. કચ્છ રરર૭૬૩
૧૬ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી બહુમાળી ભવન,બ્લોક નં.સી / ર૦૮, ખેરાળી રોડ,સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦ર૦ ર૮ર૭૬૩
૧૭ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી ૩૦ - દિગ્વીજય પ્લોટ , જોડીયાવાલા બિલ્ડીંગ , જામનગર- ૩૬૧૦૦૫. ર૬૭૪ર૧૭
૧૮ બાગાયત અધિકારી ( કેનીંગ ) ની કચેરી ચકકર ગઢ રોડ,સરદાર ચોક,અમરેલી – ૩૬૫૬૦૧ રર૩૮૪૪
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • DigiLocker
  • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation