શાખાવાર સંપર્ક માહિતી

અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખા સંપર્ક નંબર ફેક્ષ નંબર ઇ-મેઇલ
ડો. પી.એમ. વઘાસિયા ઇ.ચા. બાગાયત નિયામકશ્રી ખાતાના વડા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.જે. ગાંવિત નિયામકશ્રીના અંગત મદદનીશ - ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
ડો. એ.બી. પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ, પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૮   jdhpublication@gmail.com
શ્રી સી.એમ. પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૭   jt-dir2-bag@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એમ. ચાવડા સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના & વહીવટ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૦   jt-dir3-bag@gujarat.gov.in
ડો. બી.પી. રાઠોડ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ,
ઇ.ચા./પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ.
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૨   dy-dir1-bag@gujarat.gov.in
ડો. એફ.જી. પંજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી ઇ.ચા./ નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬   dy-dir5-bag@gujarat.gov.in
શ્રીમતિ કે.જે. પંચાલ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના
ઇ.ચા/આયોજન-સંકલન
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૬  
stateplanhorti@gmail.com
શ્રી સી.કે. ખરાડી વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટ શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૫   adm-bag@gujarat.gov.in
શ્રી એ.એસ. ક્રિસ્ચન મુખ્ય હિસાબી અધિકારીશ્રી હિસાબી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૮૩   cao-bag@gujarat.gov.in
શ્રી જે.એમ. ચૌહાણ મદદનીશ વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૪    
શ્રી પી. કે. કેવડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬   shmgujarat@gmail.com
શ્રીમતિ વી.આર. પરમાર મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮   jdhpublication@gmail.com
શ્રીમતિ એસ.એ. કાવર મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન-સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૦   planning.horti@gmail.com
શ્રી કે.એમ. ડાભી મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, નર્સરી, આર.કે.વી.વાય., એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯   rkvyheadofficegandhinagar@gmail.com
શ્રી એસ.કે. પટેલ મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮   jdhpublication@gmail.com
શ્રી બી.વી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯    
શ્રી આર.એમ. પરમાર બાગાયત અધિકારીશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯    
શ્રી બી.કે. ચૌધરી બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮    
શ્રી એમ.આર. ટાંક બાગાયત અધિકારીશ્રી આર.કે.વી.વાય. & એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯    
શ્રીમતિ એસ.એસ. વસાવા બાગાયત અધિકારીશ્રી કેનીંગ & આઇ.ટી. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩    
ડો. પી.પી. પ્રજાપતિ બાગાયત અધિકારીશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ & નર્સરી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯    
શ્રી ડી.બી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮    
મીસ. એન.એન. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭    
શ્રી જે.એ. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬    
શ્રી કે.બી. નાયક બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬    
પ્રાદેશિક વડાની કચેરી.
અધિકારી નું નામ. હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, વડોદરા વિભાગ, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એસ.એસ. ગાંવિત સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાજકોટ વિભાગ, જિલ્લા સેવા સદન નં. ૨, ૫ મો માળ, બ્લૉક નં. ૭, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ.
શ્રી બી.યુ.પરમાર સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in
જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ.
અધિકારી નું નામ. હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કૃષિ‍ ભવન, બીજો માળ, પાલડી, અમદાવાદ.
શ્રી જે.આર.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ dydir-bag-ahd@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ.
શ્રી એચ.બી.પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ dydir-bag-and@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સરદાર પટેલ ભવન, ડી-બ્લૉક, ભોંય તળિયે, રૂમ નં. ૪-૫, નડિયાદ. જિ. ખેડા.
ર્ડા.જે.એમ.તુવાર નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૨૪ ૦૨૬૮-૨૫૬૧૪૫૦ asstdir-bag-khe@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એચ.બી.પારેખ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૫૩ ૦૨૬૫-૨૪૧૫૭૯૬ dydir-bag-vad@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સોન તલાવડી , ગુજરાત ગેસ કંપની ની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ asstdir-bag-bha@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૧૬, રાજપીપીળા. જિ. નર્મદા.
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ dydir-bag-nar@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બાગાયત ભવન, ઓલપાડી મહોલ્લાની સામે, અઠવા લાઈન્‍સ, લાલ બંગલા, સુરત.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૮ ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૯ dydir-bag-sur@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,પહેલો માળ, વ્યારા. જિ. તાપી.
શ્રી એન.એન. પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ddhtapi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૧, પહેલો માળ, પશ્ચિમ વિભાગ, વલસાડ .
શ્રી એન.વી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ dydir-bag-val@gujarat.gov.in
મદદનીશ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેતીવાડી કમ્‍પાઉન્‍ડ, સરદાર બજાર ચાર રસ્તા, આહવા. જિ. ડાંગ.
શ્રી ટી.એમ. ગામીત મદદનીશ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ asstdir-bag-dan@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા તિજોરી કચેરી પાસે, મોટા બજાર ગેટ પાછળ, પાણીની ટાંકી પાસે, નવસારી.
શ્રી કે.વી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૭-૨૮૧૮૫૮ ૦૨૬૩૭-૨૫૭૧૪૩ dydir-bag-nav@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં. ૨૩૩, છાપરી, દાહોદ.
શ્રી એન.વી. રાઠવા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ dydir-bag-dah@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૨, બીજા માળે, રૂમ નં. ૯ થી ૧૨, ગોધરા. જિ. પંચમહાલ.
શ્રી એચ.એમ.પરમાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ dydir-bag-pan@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બ્લૉક નં. ૩૩૫/૩૩૬, તિરૂપતી માર્કેટ, ત્રીજો માળ, બગવાડા દરવાજા પાસે, પાટણ.
શ્રી એમ.બી. ગાલવાડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ dydir-bag-pat@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં.૧૪-૧૫, જોરાવર પેલેસ પાસે, પાલનપુર. જિ. બનાસકાંઠા.
શ્રી જે.બી.સુથાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ dydir-bag-ban@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં. ૧, રૂમ નં. એસ-૨, બીજો માળ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા.
ર્ડા. બી.પી.રાઠોડ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૫૨૨ dydir-bag-meh@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, સી-બ્લૉક, ભોંયતળીયે, હિંમતનગર. જિ. સાબરકાંઠા.
શ્રી જે.કે.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ dydir-bag-sab@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સહયોગ સંકુલ, સી-બ્લોક, પાંચમો માળ, સેક્ટર-૧૧ , ગાંધીનગર.
શ્રી જે.આર.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ dydir-bag-gnr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન નં.૨, રૂમ નં. ૨૦, પ્રથમ માળ, સાંદિપની રોડ, જી.આઈ.ડી.સી., પોરબંદર.
શ્રી આર.કે.બોધરા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ dydir-bag-pbr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ૩૦, દિગ્વિજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા બિલ્ડિંગ, જામનગર .
શ્રી સી.ઓ.લશ્કરી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કલેક્ટર કચેરી કમ્‍પાઉન્‍ડ, રાજકોટ.
શ્રી આર.એચ.લાડાણી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ dydir-bag-raj@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લૉક નં. સી/૨૦૭, ખેરાળી રોડ, સુરેન્‍દ્રનગર.
શ્રી એફ.જી.પંજ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ dydir-bag-snr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ટેકનિકલ સ્કૂલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, નવાપરા, ભાવનગર.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ dydir-bag-bav@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નીલમ બાગ, જૂનાગઢ.
શ્રી ડી.એસ. ગઢીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૫-૨૬૩૫૦૧૯ ૦૨૮૫-૨૬૩૫૫૨૫ dydir-bag-jun@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, બ્લૉક નં. ૩૨૦, ભુજ. જિ. કચ્છ.
ર્ડા. એફ.કે.મોઢ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ‘બાગાયત ભવન’, ચક્કરગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં, અમરેલી.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ dydir-bag-amr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, મ.ખે.નિ.શ્રીની કચેરી, પેટા વિભાગ, લુણાવાડા, સીડફાર્મ વરઘરી રોડ, લુણાવાડા, જિ-મહીસાગર
શ્રી એચ.બી. પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ddhmahisagar@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સી-૫, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપુર
શ્રી એચ.એમ.પરમાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ddhchhotaudepur@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સી-બ્લોક, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મોડાસા, જિ- અરવલ્લી
શ્રી જે.કે.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ddharvalli10@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, પ્રથમ માળ, ભોજનાલય ઉપર, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતી, શનાળા રોડ,મોરબી
શ્રી આર.કે. બોઘરા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ddhmorbi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જામ ખંભાળિયા જી. દેવભૂમિ – ધ્વારકા
શ્રી સી.ઓ.લશકરી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ Dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, વેરાવળ જી. ગીર-સોમનાથ
શ્રી એમ.એમ. કાંસોંદ્રા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ddhgirsomnath@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, એસ-૧૨, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, બોટાદ
શ્રી ડી.એમ.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ddhbotad@gmail.com
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://www.apeda.gov.in, APEDA : External website that opens in a new window
  • http://nhm.nic.in/, NHM : External website that opens in a new window
  • http://www.icar.org.in, ICAR : External website that opens in a new window
  • http://rkvy.nic.in, RKVY : External website that opens in a new window
  • http://mofpi.nic.in, MOFPI : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
Go to Navigation