શાખાવાર સંપર્ક માહિતી

અધિકારી નું નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
બાગાયત નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, કૃષિ ભવન, બી-બ્લૉક, સેક્ટર નં. ૧૦ એ, ગાંધીનગર.
ર્ડા. આર.એ.શેરસિયા બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૪ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૩ dir-bag @gujarat.gov.in
શ્રી એસ.જે.ગાવિત અંગત મદદનીશ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૪   pa2dir-bag @gujarat.gov.in
શ્રી એસ.એસ.ગાંવિત સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૦   jt-dir3-bag@gujarat.gov.in
ર્ડા. એ.બી.પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૯૮    
ર્ડા. ડી.પી.ઠાકોર સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૨   Jt-dir1-bag@gujarat.gov.in
શ્રી સી.એમ.પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૯૭ jt-dir2-bag@gujarat.gov.in
ર્ડા. એફ.કે.મોઢ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૨   dy-dir1-bag@gujarat.gov.in
ર્ડા. જે.એમ.તુવાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૨    
શ્રી એફ.જી.પંજ ઇ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૯૬ dy-dir5-bag@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એમ.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૦    
શ્રી એ.એસ.ક્રિશ્ર્યન મુખ્ય હિસાબી અધિકારી. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૮૩ cao-bag@gujarat.gov.in
શ્રી સી.કે.ખરાડી વહીવટી અધિકારી. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૯૪ adm-bag@gujarat.gov.in
શ્રી જે.એમ.ચૌહાણ મદદ. વહીવટી વ હિસાબી અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૯૪    
 
પ્રાદેશિક વડાની કચેરી
અધિકારી નું નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, વડોદરા વિભાગ, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી બી.યુ.પરમાર સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાજકોટ વિભાગ, જિલ્લા સેવા સદન નં. ૨, ૫ મો માળ, બ્લૉક નં. ૭, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ.
ર્ડા. પી.એમ.વઘાસિયા સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in
 
જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ
અધિકારી નું નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કૃષિ‍ ભવન, બીજો માળ, પાલડી, અમદાવાદ.
શ્રી જે.આર.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ dydir-bag-ahd @gujarat.gov. in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ.
શ્રી એચ.બી.પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ dydir-bag-and @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સરદાર પટેલ ભવન, ડી-બ્લૉક, ભોંય તળિયે, રૂમ નં. ૪-૫, નડિયાદ. જિ. ખેડા.
ર્ડા.જે.એમ.તુવાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૨૪ ૦૨૬૮-૨૫૬૧૪૫૦ asstdir-bag-khe @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એચ.બી.પારેખ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૫૩ ૦૨૬૫-૨૪૧૫૭૯૬ dydir-bag-vad @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સોન તલાવડી , ગુજરાત ગેસ કંપની ની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ asstdir-bag-bha @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૧૬, રાજપીપીળા. જિ. નર્મદા.
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ dydir-bag-nar @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બાગાયત ભવન, ઓલપાડી મહોલ્લાની સામે, અઠવા લાઈન્‍સ, લાલ બંગલા, સુરત.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૮ ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૯ dydir-bag-sur @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,પહેલો માળ, વ્યારા. જિ. તાપી.
શ્રી કે.વી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ddhtapi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૧, પહેલો માળ, પશ્ચિમ વિભાગ, વલસાડ .
શ્રી એન.વી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ dydir-bag-val @gujarat.gov.in
મદદનીશ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેતીવાડી કમ્‍પાઉન્‍ડ, સરદાર બજાર ચાર રસ્તા, આહવા. જિ. ડાંગ.
શ્રી સી.જી.પટેલ ઈ/ચા મદદનીશ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ asstdir-bag-dan @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા તિજોરી કચેરી પાસે, મોટા બજાર ગેટ પાછળ, પાણીની ટાંકી પાસે, નવસારી.
શ્રી એન.એન.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૭-૨૮૧૮૫૮ ૦૨૬૩૭-૨૫૭૧૪૩ dydir-bag-nav @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં. ૨૩૩, છાપરી, દાહોદ.
શ્રી બી.પી.વાળંદ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ dydir-bag-dah @gujarat.gov.in
 
અધિકારી નું નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૨, બીજા માળે, રૂમ નં. ૯ થી ૧૨, ગોધરા. જિ. પંચમહાલ.
શ્રી એચ.એમ.પરમાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ dydir-bag-pan @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બ્લૉક નં. ૩૩૫/૩૩૬, તિરૂપતી માર્કેટ, ત્રીજો માળ, બગવાડા દરવાજા પાસે, પાટણ.
શ્રી એમ.બી.ગાલવાડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ dydir-bag-pat @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં.૧૪-૧૫, જોરાવર પેલેસ પાસે, પાલનપુર. જિ. બનાસકાંઠા.
શ્રી જે.બી.સુથાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ dydir-bag-ban @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં. ૧, રૂમ નં. એસ-૨, બીજો માળ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા.
ર્ડા. બી.પી.રાઠોડ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૫૨૨ dydir-bag-meh @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, સી-બ્લૉક, ભોંયતળીયે, હિંમતનગર. જિ. સાબરકાંઠા.
શ્રી જે.કે.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ dydir-bag-sab @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સહયોગ સંકુલ, સી-બ્લોક, પાંચમો માળ, સેક્ટર-૧૧ , ગાંધીનગર.
શ્રી જે.આર.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ dydir-bag-gnr @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન નં.૨, રૂમ નં. ૨૦, પ્રથમ માળ, સાંદિપની રોડ, જી.આઈ.ડી.સી., પોરબંદર.
શ્રી આર.કે.બોધરા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ dydir-bag-pbr @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ૩૦, દિગ્વિજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા બિલ્ડિંગ, જામનગર .
શ્રી સી.ઓ.લશ્કરી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ dydir-bag-jam @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કલેક્ટર કચેરી કમ્‍પાઉન્‍ડ, રાજકોટ.
શ્રી આર.એચ.લાડાણી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ dydir-bag-raj @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લૉક નં. સી/૨૦૭, ખેરાળી રોડ, સુરેન્‍દ્રનગર.
શ્રી એફ.જી.પંજ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ dydir-bag-snr @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ટેકનિકલ સ્કૂલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, નવાપરા, ભાવનગર.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ dydir-bag-bav @gujarat.gov.in
 
અધિકારી નું નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નીલમ બાગ, જૂનાગઢ.
શ્રી આર.એચ.લાડાણી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૫-૨૬૩૫૦૧૯ ૦૨૮૫-૨૬૩૫૫૨૫ dydir-bag-jun @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, બ્લૉક નં. ૩૨૦, ભુજ. જિ. કચ્છ.
ર્ડા. એફ.કે.મોઢ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ‘બાગાયત ભવન’, ચક્કરગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં, અમરેલી.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ dydir-bag-amr @gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, લુણાવાડા, જી.મહીસાગર
શ્રી એચ.બી.પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક.      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, છોટા ઉદેપુર
શ્રી એચ.એમ.પરમાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, મોડાસા, જી. અરવલ્લી
શ્રી જે.કે.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ભોજનાલય ઉપર, માર્કેટીંગ યાર્ડ, .મોરબી
શ્રી આર.કે.બોધરા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જામ ખંભાળિયા જી. દેવભૂમિ – ધ્વારકા
શ્રી સી.ઓ.લશકરી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, વેરાવળ જી. ગીર-સોમનાથ
શ્રી ડી.એસ.ગઢીયા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક      
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બોટાદ
શ્રી ડી.એમ.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક      
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://www.apeda.gov.in, APEDA : External website that opens in a new window
  • http://nhm.nic.in/, NHM : External website that opens in a new window
  • http://www.icar.org.in, ICAR : External website that opens in a new window
  • http://rkvy.nic.in, RKVY : External website that opens in a new window
  • http://mofpi.nic.in, MOFPI : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
Go to Navigation